Algemene leveringsvoorwaarden DE WAARD KLIMAATTECHNIEK.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
DE WAARD KLIMAATTECHNIEK., Zijnde een onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te s’ Hertogenbosch onder nummer 67889654.
Opdrachtgever: de wederpartij van DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. met wie een overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt gesloten. Deze algemene voorwaarden bestaat uit 21 artikelen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. en een opdrachtgever waarop DE WAARD KLIMAATTECHNIEK deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DE WAARD KLIMAATTECHNIEK, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Offertes van DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. kunnen slechts tot overeenkomsten leiden, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door opdrachtgever schriftelijk of via elektronische weg zijn aanvaard.
2. De offertes van DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3. DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van een offerte deze te wijzigen of in te trekken.
4. De prijzen die in de offertes worden genoemd zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Atrikel 4. Levering
1. KOELKLIMAATTECHNIEK BV levert uitsluitend op een adres in Nederland en Vlaams België.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens tijdig aan DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. worden verstrekt. Het betreft gegevens waarvan DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
4. Als DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig kan beschikken over de benodigde gegevens, heeft DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De wijze waarop en de plaats waar DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. de diensten zal verrichten, wordt door DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. en de opdrachtgever in onderling overleg bepaald.
6. Partijen zullen ingeval van onvoorziene omstandigheden die de tijdige en/of juiste uitvoering van de overeenkomst belemmeren, in goed overleg naar passende oplossingen zoeken. Wijzigingen in de tussen partijen gesloten overeenkomsten kunnen slechts schriftelijk en onder wederzijdse goedkeuring geschieden.
7. DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Uitvoeringstermijn
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar, of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, software, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
3. DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
1a. indien na het sluiten van de overeenkomst DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. kennis neemt van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
1b. indien DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. bij het sluiten van de overeenkomst de opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan DE WAARD KLIMAATTECHNIEK.
2. Indien een klacht gegrond is, zal DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 12. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is gebaseerd op de geschatte tijdsduur voor een opdracht en wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van DE WAARD KLIMAATTECHNIEK.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. die gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Indien DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. mag prijsstijgingen doorberekenen, indien DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Artikel 13. Betaling
1. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Na verloop van voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. en de verplichtingen van de opdrachtgever die voor die vorderingen en verplichtingen nog niet in verzuim waren jegens DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. niettemin onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. aangegeven wijze en in de door DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. aangegeven valuta.
6. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
7. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. het recht de in Artikel 13 -1 bedoelde rente in rekening te brengen over het te veel opgeschorte bedrag.

Artikel 14. Incassokosten
Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), of is gemaand voor opeisbare facturen als bedoeld in art. 12 lid 3 en de in de aanmaning gegeven termijn verstreken is, zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op:
1. de berekening van de rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
2. (indien de opdrachtgever consument is) de berekening van buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde BTW; (afhankelijk van de opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen)
de buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:
a. minimumtarief € 40,00
b. 15% over de eerste € 2.500,00
c. 10% over de volgende € 2.500,00 (tot € 5.000,00)
d. 5% over de volgende € 5.000,00 (tot € 10.000,00)
e. 1% over de volgende € 190.000,00 (tot €200.000,00)
f. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00 (boven € 200.000,00)
3. (indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
Indien DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van DE WAARD KLIMAATTECHNIEK., voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. of haar ondergeschikten.
3. DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht
1) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. worden daaronder begrepen.
2) DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. haar verbintenis had moeten nakomen.
3) Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. niet mogelijk is, of langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval bestaat er geen verplichting tot schadevergoeding. Indien DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Garantie
1. DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. garandeert op montage onderdelen en plaatsing voor een termijn van 5 jaar na oplevering dat eventuele gebreken kosteloos worden verholpen, op de airconditioning geldt de geldende fabrieksgarantie.
2. De garantie vervalt indien:
a. gebreken aan de Installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk of via elektronische weg worden gemeld.
b. gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Opdrachtgever die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken, als brand, vandalisme, natuurrampen, verstoring van de openbare orde etc.
c. gedurende de garantietermijn aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de Installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de Opdrachtgever zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen. Dit leidt tot uitzondering, behalve het vervallen van de garantie niet gerechtvaardigd is.
d. gedurende de garantieperiode geen periodiek Onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft. Dit onderhoud moet gebeuren door een f-gassen gecertificeerd monteur.
e. de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig Artikel 12 – 6, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de Opdrachtgever geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.
f. De garantie is niet van toepassing op, gemaakte transportkosten, servicekosten in verband met het demonteren, vervangen of opnieuw installeren van het product.

Artikel 18. Herroepingsrecht
Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere consument die een bestelling/aankoop doet via een het internet, fax of telefoon, een zogenaamd herroepingsrecht. Dit recht geeft u de mogelijkheid om uw aankoop te annuleren. Dit recht geldt uitsluitend voor particulieren. Hieronder leest u hoe u producten en dienstverlening kunt annuleren.
Voor herroeping en annulering gelden de volgende procedures:
1. Een koopovereenkomst, huurovereenkomst kan herroepen of geannuleerd worden binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst middels het algemene herroepingsformulier, telefonisch of via een e-mail naar info@koelklimaattechniek.nl.
2. Bij een koopovereenkomst geldt dat het installeren van producten wordt gezien als maatwerk. Er is geen herroepingsrecht op maatwerk mogelijk. Annulering van de opdracht is altijd mogelijk tot de monteur start met de installatie.
3. Bij Spoed vervanging geldt geen herroepingsrecht.
4. Wilt u gebruik maken van het herroepingsrecht en er heeft al voorbereidend werk plaatsgevonden, is de Opdrachtgever verplicht de kosten voor dit werk te voldoen volgens de in artikel 11 besproken honorarium.

Artikel 19. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen DE WAARD KLIMAATTECHNIEK. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
De voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

algemene voorwaardes